Stichting ArPrevO
Stichting ArPrevO
Telefoon: 06 51 60 58 84
Email:

Privacyregeling

Stichting Arbo Preventie Opleidingen ( St. ArPrevO) verzorgt veiligheidsopleidingen en veiligheidgerelateerde begeleiding.

Voor de uitvoering van haar dienstverlening verwerkt St. ArPrevO uw persoonsgegevens. St. ArPrevO vindt het belangrijk dat u gebruik kunt maken van onze dienstverlening en deel kunt nemen aan onze opleidingen of trainingen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over wat er met uw persoonsgegevens gebeurd.

Hoe wij zorgen voor uw persoonsgegevens
St. ArPrevO verwerkt uw persoonsgegevens altijd op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze. St. ArPrevO behandelt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacywet- en regelgeving. St. ArPrevO behandelt uw persoonsgegevens te allen tijde vertrouwelijk.

St. ArPrevO investeert in de beveiliging van haar systemen en een veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Voor het geval St. ArPrevO voor de verwerking van uw persoonsgegevens gebruikt maakt van andere externe dienstverleners, heeft St. ArPrevO een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan contractueel aan St. ArPrevO is gegarandeerd dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig
De volgende persoonsgegevens heeft St. ArPrevO minimaal nodig om u optimale dienstverlening en gebruikmaking van onze opleidingsfaciliteiten te bieden:

  • Voorletters en Achternaam;
  • Geboortedatum;
  • E-mailadres;

St. ArPrevO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het verwerken van aanmeldingen voor het volgen van een opleiding en/of training;
- Het aanmelden voor het doen van examen bij opleidingsinstanties;
- Het vervaardigen van diploma’s en/of certificaten;
- De afgifte en toezending van diploma’s en/of certificaten.
Zonder verwerking van de bovenstaande persoonsgegevens is het voor St. ArPrevO niet mogelijk om haar dienstverlening op een goede wijze uit te voeren.
In het geval u voor het volgen van één of meer van onze opleidingen of trainingen bent aangemeld door uw werkgever, zorgt St. ArPrevO ervoor dat er met uw werkgever een verwerkersovereenkomst wordt gesloten. Uw werkgever is op grond daarvan gerechtigd om uw persoonsgegevens met St. ArPrevO te delen. St. ArPrevO kan u vervolgens rechtstreeks per e-mail uitnodigen om deel te nemen aan een of meer van onze opleidingen en/of trainingen. In het geval u zich niet aanmeldt zal St. ArPrevO dat aan uw werkgever laten weten.
Indien u zich rechtstreeks – zonder tussenkomst van uw werkgever – aanmeldt voor het volgen van een opleiding of training, vragen we u tijdens het aanmeldproces expliciet toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Bewaren van gegevens
St. ArPrevO bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen. Indien uw persoonsgegevens niet meer hoeven te worden bewaard op grond van een wettelijke verplichting of de uitvoering van de dienstverlening door St. ArPrevO, worden uw persoonsgegevens verwijderd, vernietigd of anderszins onleesbaar gemaakt.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen
Indien u wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken, of in een voorkomend geval uw persoonsgegevens wilt aanpassen of wijzigen, kunt u contact opnemen via . U wordt dan zo spoedig mogelijk bericht over de hiervoor te volgen procedure.

Rechten op grond van de AVG
In het geval St. ArPrevO dient te worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u St. ArPrevO verzoeken om uw persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien,te rectificeren, te wissen of een beroep op gegevensoverdraagbaarheid te doen. Tevens kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken of een verzoek indienen tot het beperken van de verwerking of het maken van bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door St. ArPrevO

Vragen
Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op via 0651605884 of via .

Appelscha, juni 2018.